Công văn 4515/BHXH-TCCB ngày 29/11/2019

Hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới

Tải về tại đây: