Công văn 4109/BHXH-CSYT ngày 01/11/2019

Thanh toán trực tiếp và cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả

Tải về tại đây: