Công văn 3046/BHXH-BT ngày 20/08/2019

Thực hiện thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng qua nhà trường và đại lý thu

Tải về tại đây: