Công văn 2194/BHXH-CSYT ngày 21/06/2019

Thanh toán ngày giường điều trị nội trú ban ngày

Tải về tại đây: