Công văn 2618/BHXH-QLT ngày 13/11/2019

Cấp thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020

Tải về tại đây: