Thông báo 4544/TB-BLĐTBXH ngày 25/10/2019

Nghỉ Tết ÂL năm 2020 đối với CB, CVC và NLĐ của cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội

Tải về tại đây: