Công văn 6439/BYT-KH-TC ngày 31/10/2019

Thanh toán dịch vụ gây mê, gây tê trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Tải về tại đây: