Công văn 6269/BYT-BH ngày 24/10/2019

Diễn giải chi tiết các phụ lục thuộc Quyết định 4905/QĐ-BYT

Tải về tại đây: