Công văn 3985/BHXH-LT ngày 24/10/2019

Hướng dẫn về cập nhật hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội lên Hệ thống Lưu trữ tập trung

Tải về tại đây: