Công văn 2055/BHXH-TCKT ngày 14/06/2019

Chấn chỉnh việc mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô từ nguồn kinh phí chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN

Tải về tại đây: