Công văn 1314/BHXH-TCKT ngày 23/04/2019

Hướng dẫn chi trả, thanh quyết toán các chế độ BHXH,trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng qua cơ quan bưu điện

Tải về tại đây: