Công văn 1232/BHXH-CNTT ngày 18/04/2019

Hướng dẫn thực hiện xem lịch sử khám chữa bệnh bằng việc xác thực qua tin nhắn OTP

Tải về tại đây: