Bộ Tài chính điện tử hóa thêm 29 chế độ báo cáo định kỳ

Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 1335/QĐ-BTC ban hành danh mục chế độ báo cáo định kỳ của Bộ Tài chính tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính.

 

 

Theo đó, Bộ Tài chính bổ sung 29 chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính đã đáp ứng các nguyên tắc, yêu cầu của Nghị định 09/2019/NĐ-CP để tích hợp đưa vào Hệ thống thông tin báo của Bộ Tài chính trước 30/10/2020. Trong đó, có 2 chế độ báo cáo Bộ Tài chính gửi cơ quan có thẩm quyền cấp trên và 27 chế độ báo cáo các tổ chức, cá nhân, địa phương gửi về Bộ Tài chính. Danh mục các chế độ báo cáo này thuộc các lĩnh vực như quản lý nợ, đầu tư, quản lý giá, ngân sách, bảo hiểm và kế toán, kiểm toán.

Như vậy, đến nay, tổng số chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính đề xuất điện tử hóa, để tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính là 93 chế độ báo cáo, đạt tỷ lệ 30,69%, đáp ứng theo yêu cầu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025..

Việc thúc đẩy điện tử hóa các chế độ báo cáo định kỳ thể hiện sự quyết tâm của Bộ Tài chính trong việc chuẩn hóa các chế độ báo cáo từ các cấp đến trung ương, giúp tiết kiệm thời gian, cung cấp kịp thời thông tin chính xác, phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý, điều hành. Đây cũng là điểm nhấn quan trọng mang tính đổi mới, thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành từ dựa trên thông tin, số liệu trên văn bản giấy chuyển sang dựa trên dữ liệu số.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã xây dựng trung tâm điều hành, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, giúp Chính phủ thu thập thông tin điều hành của từng lĩnh vực do Bộ quản lý. Trong đó, Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính đóng vai trò đầu mối thu thập, tổng hợp báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương theo quy định bằng đường điện tử. Hệ thống này sau khi tích hợp chữ ký số sẽ dần thay thế các báo cáo định kỳ bằng giấy mà các đơn vị phải báo cáo Bộ Tài chính.

Nguồn: Tạp chí Thuế