Hướng dẫn chế độ công bố thông tin, báo cáo về trái phiếu DN

Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu DN.

Theo đó, DN phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước thực hiện công bố thông tin trước đợt phát hành cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin đến sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP và Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 81/2020/NĐ-CP. Trong đó, người đại diện pháp luật của DN có trách nhiệm ký bản công bố thông tin trước đợt phát hành. DN phát hành trái phiếu tại thị trường quốc tế gửi nội dung công bố thông tin đến sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP.

Ngoài việc thực hiện công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP, DN phát hành gửi sở giao dịch chứng khoán nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo mẫu kèm theo thông tư này. DN công bố thông tin định kỳ 6 tháng trước ngày 15/8 hàng năm; định kỳ năm trước ngày 31/3 năm tiếp theo.

Tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm theo năm tài chính về tình hình cung cấp dịch vụ về trái phiếu DN theo quy định tại Nghị định số 81/2020/NĐ-CP bao gồm những nội dung về số lượng hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu DN trong kỳ, hình thức phát hành; khối lượng đăng ký tư vấn phát hành và khối lượng tư vấn phát hành thành công trong kỳ…

Nguồn: Tạp chí Thuế