DN chính thức được giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2020

Hôm nay (3/8), Nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác chính thức có hiệu lực.

 Theo đó, Nghị quyết cho phép giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với DN có tổng doanh thu năm 2020 dưới 200 tỷ đồng. Chính sách này được áp dụng đối với các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN bao gồm: DN được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập.

 DN phải tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế TNDN theo quý và quyết toán thúe TNDN năm 2020. Việc thực hiện mở rộng đối tượng giảm thuế nêu trên dự kiến sẽ giảm thu NSNN của năm 2020 khoảng 23.000 tỷ đồng.

Để hướng dẫn thực hiện, đầu tháng 7, Bộ Tài chính đã đưa ra lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định chi tiết nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020. Theo dự thảo nghị định, DN có tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong năm 2020 không quá 200 tỷ đồng sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp của năm.

 Trường hợp DN mới thành lập trong năm nay không đủ 12 tháng thì tổng doanh thu năm 2020 được xác định bằng doanh thu thực tế của năm nay chia cho số tháng DN thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh sau đó nhân   với 12 tháng.

 DN tự xác định doanh thu bình quân tháng. Trường hợp doanh thu bình quân tháng không quá 16,67 tỷ đồng, thì DN sẽ tạm tính theo quý số thuế phải nộp. Sau đó, DN tạm nộp số thuế TNDN của quý sau khi đã giảm 30% số thuế tạm tính.

Kết thúc kỳ tính thuế năm 2020, nếu tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng, thì DN kê khai giảm thuế TNDN của năm 2020 khi quyết toán thuế thu nhập theo quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định cũng đề xuất, sau khi hết thời gian giảm thuế, qua thanh tra, kiểm tra, nếu cơ quan thuế phát hiện DN không thuộc đối tượng được giảm theo quy định tại nghị định này hoặc số thuế đã kê khai để giảm lớn hơn số thuế được giảm theo quy định, thì DN phải nộp lại số tiền thuế thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào NSNN.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, thì việc giảm 30% thuế TNDN phải nộp thực sự là một trợ lực quan trọng giúp DN có thêm nguồn lực tài chính vượt qua khó khăn.

Nguồn: Tạp chí Thuế