Bộ Tài chính ban hành 7 thủ tục hành chính mới

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1032/QĐ-BTC về việc ban hành 7 thủ tục hành chính mới (TTHC) trong lĩnh vực hải quan, trong đó 4 TTHC cấp chi cục và 3 TTHC do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cấp.

 Cụ thể, 3 TTHC do VCCI cấp bao gồm thủ tục cấp sổ tạm quản hàng hóa (ATA), thủ tục cấp sổ ATA thay thế, thủ tục hoàn trả sổ ATA. Bên cạnh đó, 4 TTHC cấp chi cục hải quan, gồm: thủ tục tạm xuất đối với hàng hóa tạm quản; thủ tục tái xuất đối với hàng hóa tạm quản; thủ tục tạm nhập đối với hàng hóa tạm quản; thủ tục tái xuất đối với hàng hóa tạm quản.

 Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, VCCI thực hiện cấp sổ ATA trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của chủ sổ ATA. Ngược lại, trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, hoặc kết quả kiểm tra hàng hóa không phù hợp, chậm nhất 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hoặc kết thúc việc kiểm tra thực tế hàng hóa, VCCI có văn bản yêu cầu chủ sổ làm rõ hoặc cung cấp bổ sung thông tin, chứng từ theo quy định. Phí cấp sổ ATA theo quy định của Bộ Tài chính.

Nguồn: Tạp chí Thuế