Đề xuất mới về mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ.


Theo đó, dự thảo đề xuất từ ngày thông tư có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020, xe ôtô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng sẽ nộp phí bằng 70% mức thu quy định tại các điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC.  Đối với xe tải, xe ôtô chuyên dùng, xe đầu kéo nộp phí bằng 90% mức thu quy định tại các điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC.   

Từ ngày 1/1/2021 trở đi, thực hiện nộp phí sử dụng đường bộ theo mức phí quy định tại Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

Nguồn: Tạp chí Thuế