Đề xuất giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 cho DN nhỏ và siêu nhỏ

Để kịp thời có chính sách, giải pháp hỗ trợ DN nhỏ và siêu nhỏ vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 và áp dụng ngay trong năm 2020, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 cho DN nhỏ và siêu nhỏ, trong đó giảm 30% thuế TNDN cho DN nhỏ và siêu nhỏ.

Tuy nhiên, để đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, phù hợp với quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV và thực tế áp dụng chính sách hỗ trợ đối với nhóm DN quy mô nhỏ, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2020 đối với DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 10 người; DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 100 người (thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ).

Theo đánh giá sơ bộ của Bộ Tài chính, việc thực hiện giải pháp này sẽ giảm thu NSNN của năm 2020 khoảng 15.840 tỷ đồng. Tuy nhiên, chính sách này sẽ góp phần hỗ trợ các DN vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19, cũng như tạo điều kiện cho các DN nhỏ, siêu nhỏ tích tụ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo tiền đề giúp DN nhỏ, siêu nhỏ chuyển đổi thành DN có quy mô lớn hơn để đóng góp lại cho NSNN thời gian tiếp theo.
 

Nguồn: Tạp chí Thuế