Ngành thuế đã tiếp nhận trên 41.000 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Tính đến hết ngày 25/4/2020, cả nước có tổng cộng trên 41.000 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế, với tổng số tiền gia hạn là 6.748 tỷ đồng.Trong ngày 25/4/2020 cơ quan thuế cả nước đã tiếp nhận trên 1.300 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, trong đó doanh nghiệp, tổ chức là 1.200, cá nhân là 100. Như vậy số liệu lũy kế tính đến hết ngày 25/4/2020, cả nước có tổng cộng trên 41.000 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế, trong đó, số doanh nghiệp, tổ chức đề nghị gia hạn là 40.848, số cá nhân đề nghị gia hạn là 353.

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 25/4/2020 là 6,748 tỷ đồng, trong đó gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 6,741 tỷ đồng (tiền thuế GTGT là 1,182 tỷ đồng, tiền thuế TNDN là 4,624 tỷ đồng, tiền thuê đất là 935 tỷ đồng), gia hạn đối với cá nhân là 7 tỷ đồng (tiền thuế GTGT và tiền thuế TNCN).

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 25/4/2020 là 6,748 tỷ đồng, trong đó gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 6,741 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế GTGT là 1,182 tỷ đồng, tiền thuế TNDN là 4,624 tỷ đồng, tiền thuê đất là 935 tỷ đồng), gia hạn đối với cá nhân là 7 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế GTGT và tiền thuế TNCN).


Nguồn: TCT Online