Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19

 Cục Kế hoạch Tài chính (Bộ Tài chính) vừa có công văn gửi thủ trưởng các đơn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan Bộ Tài chính.


Cục Kế hoạch - Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị làm việc tại trụ sở cơ quan Bộ chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức và người lao động chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg và Thông báo số 164/TB- VPCP về kết luận của Thủ tướng chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; nghiêm túc chấp hành và thực hiện đây đủ nội dung Chỉ thị số 02/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống và ứng phó với dịch Covid-19 và các nội dung quy định tại Quyết định số 375/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng phương án làm việc của đơn vị phù hợp, bảo đảm đầy đủ quân số và an toàn cho cán bộ công chức; không tổ chức các cuộc họp hội nghị đông người chưa cần thiết, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đảm bảo tiến độ và kế hoạch được giao, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật các dịch vụ công phục vụ người dân và DN. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì báo cáo Đảng ủy, lãnh đạo Bộ quyết định và thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm như đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách; thực hiện giám sát về y tế; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về việc CBCC thuộc phạm vi quản lý lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm và đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch tại công sở.

Ngoài ra, trong thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2020 đề nghị cán bộ công chức nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của chính quyền địa phương về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19…


Nguồn: TCT Online