Thuế bảo vệ môi trường được tổng hợp vào cân đối NSNN

Trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Đà Nẵng về việc công khai việc quản lý, sử dụng nguồn thu thuế bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính cho biết, Điểm a Khoản 1 Điều 5 và Khoản 1 Điều 7 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định, thu NSNN bao gồm toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí.
Nguyên tắc cân đối NSNN là, các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật được tổng hợp đầy đủ vào cân đối NSNN theo nguyên tắc không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể. Trường hợp có khoản thu cần gắn với nhiệm vụ chi cụ thể theo quy định của pháp luật, thì được bố trí tương ứng từ các khoản thu này trong dự toán chi ngân sách để thực hiện. Việc ban hành chính sách thu ngân sách phải bảo đảm nguyên tắc cân đối trong trung hạn, dài hạn và thực hiện các cam kết về hội nhập quốc tế.

Như vậy, Bộ Tài chính cho biết, đây không phải là khoản thu mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp. Việc quản lý, sử dụng khoản thu này được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và được Quốc hội phê duyệt hàng năm.

Nguồn: TCT Online