Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025

Sau khi lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân và tiến hành thẩm định theo quy định, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN). Theo đó, đề nghị kéo dài thời gian miễn thuế đến hết ngày 31/12/2025.
Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế SDĐNN theo quy định tại Nghị quyết số 55/2010/NQ12 về miễn, giảm thuế SDĐNN và Nghị quyết số 28/2016/NQ14  của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 đến hết ngày 31/12/2025. Dự kiến, Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Hiện, chính sách thuế SDĐNN đang được miễn đến hết ngày 31/12/2020 theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 và Nghị quyết số 28/2016/QH14 của Quốc hội.

Đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang quản lý, nhưng không trực tiếp sử dụng mà giao lại cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp, thì thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai. Trong thời gian nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế SDĐNN. Với đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế SDĐNN đến ngày 31/12/2025 như quy định hiện hành thì số thuế SDĐNN được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm.

Theo Bộ Tài chính, việc miễn thuế SDĐNN trong thời gian qua mặc dù làm giảm thu NSNN, nhưng là giải pháp góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại hóa, giảm bớt khó khăn cho người nông dân. Việc quy định miễn thuế SDĐNN không gây xung đột, vướng mắc trong quan hệ thương mại với các nước, không vi phạm các cam kết quốc tế của Việt Nam khi gia nhập WTO.

Nguồn: TCT Online