Khẩn trương triển khai dịch vụ công trực tuyến ngành tài chính

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 993/TB-TC thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính về việc triển khai xây dựng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) ngành tài chính.  Văn bản nêu rõ, thủ trưởng các đơn vị chủ động quyết liệt triển khai xây dựng DVCTT mức độ 3, 4 ban hành theo Quyết định số 2204/QĐ-BTC ngày 21/11/2018. Đồng thời, bố trí nguồn lực đảm bảo hoàn thành các mục tiêu trong triển khai DVCTT mức độ 3, 4 được quy định tại Nghị quyết số 17/NQ- ngày 7/3/2019 của Chính phủ.

Các đơn vị khẩn trương ban hành quy trình nội bộ đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trong từng lĩnh vực và xây dựng ban hành quy trình điện tử về việc tiếp nhận, giải quyết từng thủ tục hành chính trên hệ thống DVCTT của Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 15/12/2019.

Trong đó, Tổng cục Thuế chủ trì, phối hợp với Tổng cục Hải quan khẩn trương soạn thảo các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 làm căn cứ triển khai; tổ chức triển khai xây dựng 67 thủ tục hành chính thành DVCTT mức độ 3, 4; đảm bảo sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và các nội dung cần thiết để xây dựng 55 DVCTT mức độ 3, 4 khi thông tư sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC có hiệu lực.
Nguồn: TCT Online