Danh sach VBPL THUE 2019-09-05

Trong 02 đợt cập nhật này, có 131 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 34/CT-TTHT
(31/07/2019)
Miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử
2 7595/CT-TTHT
(04/04/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
3 6422/BTC-QLCS
(04/04/2019)
Thuế thu nhập cá nhân
4 11577/CT-TTHT
(04/04/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
5 2461/CT-TTHT
(25/03/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
6 9127/CT-TTHT
(04/04/2019)
Hóa đơn
7 06/2019/TT-BTTTT
(19/04/2019)
Chính sách thu tiền thuê đất
8 3213/CT-TTHT
(21/03/2019)
Thuế thu nhập cá nhân
9 997/TCT-CS
(01/08/2019)
Thuế giá trị gia tăng
10 75555/CT-TTHT
(05/08/2019)
Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
11 1696/QĐ-BTP
(15/03/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
12 3814/CT-TTHT
(25/03/2019)
Giải đáp chính sách tiền thuê đất
13 8078/CT-TTHT
(02/08/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
14 4202/BYT-TCCB
(23/05/2019)
Chính sách thu tiền thuê đất
15 3190/CT-TTHT
(28/06/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
16 2625/TCT-CS
(04/04/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
17 8961/CT-TTHT
(04/04/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
18 6257/TXNK-DTQLT
(01/02/2019)
Giảm trừ gia cảnh
19 05/VBHN-BCT
(15/03/2019)
Trích lập quỹ dự phòng nợ
20 19/CT-TTHT
(07/08/2019)
Chính sách thuế nhà thầu
21 585/QĐ-BKHĐT
(11/03/2019)
Giảm trừ gia cảnh
22 3166/CT-TTHT
(04/04/2019)
Hóa đơn
23 939/CT-TTHT
(04/04/2019)
Chính sách thuế Thu nhập cá nhân
24 37608/CT-TTHT
(04/03/2019)
Giải đáp chính sách tiền thuê đất
25 4722/CT-TTHT
(31/07/2019)
Tài khoản nhận thanh toán của nhà thầu nước ngoài
26 7485/CT-TTHT
(25/03/2019)
Lập hóa đơn, chứng từ
27 8910/CT-TTHT
(08/07/2019)
Chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên khoáng sản
28 2727/TCT-CS
(31/07/2019)
Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
29 8875/CT-TTHT
(04/04/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
30 2863/CT-TTHT
(21/03/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
31 58609/CT-TTHT
(06/08/2019)
Xử lý hóa đơn giá trị gia tăng đối với việc hủy hợp đồng
32 1366/TCT-DNL
(21/03/2019)
Thuế thu nhập cá nhân
33 3192/CT-TTHT
(04/04/2019)
Thuế thu nhập cá nhân
34 1024/CT-TTHT
(16/04/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
35 5755/TCT-CS
(22/03/2019)
Chứng từ thu phí bảo trì chung cư
36 5995/TCT-CS
(16/04/2019)
Hóa đơn điện tử
37 3728/TCT-CS
(21/03/2019)
Thuế thu nhập cá nhân
38 10636/CT-TTHT
(06/08/2019)
Giảm trừ gia cảnh, giảm trừ bản thân, giảm trừ người phụ thuộc
39 58/2018/TT-BTC
(11/03/2019)
Lệ phí môn bài
40 10525/CT-TTHT
(24/07/2019)
Ấn định giá bán xe ô tô
41 7600/CT-TTHT
(18/06/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
42 68560/CT-TTHT
(25/07/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê nhà là chung cư thuộc sở hữu của Công ty
43 10515/CT-TTHT
(22/07/2019)
Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân
44 1527/TCT-CS
(01/07/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
45 58018/CT-TTHT
(19/07/2019)
Kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản
46 7570/CT-TTHT
(02/01/2019)
Hóa đơn chứng từ
47 9595/CT-TTHT
(08/07/2019)
Thuế giá trị gia tăng
48 9609/CT-TTHT
(25/07/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với đại lý bán vé máy bay
49 2073/CT-TTHT
(19/07/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang
50 3306/CT-TTHT
(25/07/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang
51 11298/CT-TTHT
(25/07/2019)
Chính sách thuế nhà thầu
52 11782/CT-TTHT
(16/07/2019)
Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trả thu nhập
53 5762/CT-TTHT
(22/07/2019)
Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài tại địa điểm kinh doanh khác tỉnh
54 851/CT-TTHT
(25/07/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp nước ngoài
55 66597/CT-TTHT
(22/07/2019)
Kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp khi bán tài sản
56 6743/CT-TTHT
(25/07/2019)
Xử lý hóa đơn đã lập
57 1006/CT-TTHT
(12/07/2019)
Thuế giá trị gia tăng đối với gang thỏi xuất khẩu
58 58611/CT-TTHT
(23/07/2019)
Sử dụng hóa đơn tự in
59 11312/CT-TTHT
(22/07/2019)
Hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng
60 4103/CT-TTHT
(22/07/2019)
Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển giao tài sản cố định
61 1868/CT-TTHT
(22/07/2019)
Viết tắt địa chỉ doanh nghiệp
62 526/CT-TTHT
(23/07/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
63 7574/CT-TTHT
(12/07/2019)
Thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
64 52/2019/TT-BTC
(03/05/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
65 75030/CT-TTHT
(23/07/2019)
Thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại
66 3184/CT-TTHT
(24/06/2019)
Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bã bia
67 15080/CT-TTHT
(26/07/2019)
Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là khoáng sản
68 6009/CT-TTHT
(25/07/2019)
Thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng dịch vụ gia công
69 1829/QĐ-KTNN
(05/04/2019)
Chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lãi tiền gửi của xã viên hợp tác xã có hoạt động tín dụng nội bộ
70 7799/CT-TTHT
(30/05/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
71 7620/CT-TTHT
(22/05/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
72 10001/CT-TTHT
(27/06/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
73 57083/CT-TTHT
(12/08/2019)
Chính sách thuế đối với thu nhập dịch vụ phát sinh ngoài Việt Nam
74 47/2019/TT-BTC
(28/03/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng
75 67/2019/NĐ-CP
(11/03/2019)
Thuế thu nhập cá nhân
76 2496/CT-TTHT
(24/05/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
77 41338/CT-TTHT
(09/08/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
78 58412/CT-TTHT
(12/08/2019)
Vướng mắc trong việc áp dụng Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20_2017_NĐ-CP
79 3901/CT-TTHT
(13/08/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
80 57085/CT-TTHT
(28/02/2019)
Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chạy thử của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4
81 03/2019/TT-BXD
(19/02/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
82 62332/CT-TTHT
(07/05/2019)
Thuế Thu nhập cá nhân
83 456/QĐ-QLD
(15/03/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
84 9593/CT-TTHT
(09/08/2019)
Sử dụng hóa đơn tự in nhiều hơn một trang
85 22851/CT-TTHT
(09/08/2019)
Hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
86 1188/QĐ-BTC
(08/04/2019)
Phí bảo vệ môi trường
87 2813/TCT-DNNCN
(09/08/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang
88 57082/CT-TTHT
(16/08/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
89 58604/CT-TTHT
(12/08/2019)
Điều chỉnh hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế
90 292/2016/TT-BTC
(23/05/2019)
Kê khai, nộp thuế đối với hoạt động vận tải bằng phà
91 34683/CT-TTHT
(09/08/2019)
Hướng dẫn nộp thuế tài nguyên
92 8187/CT-TTHT
(25/06/2019)
Khai, nộp thuế của hoạt động xử lý tài sản bảo đảm
93 4020/CT-TTHT
(09/08/2019)
Dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy
94 4805/TCHQ-QLRR
(01/02/2019)
Thuế thu nhập cá nhân
95 3007/TCT-CS
(10/07/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
96 9958/CT-TTHT
(09/08/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thi công thời vụ
97 66962/CT-TTHT
(08/07/2019)
Đính chính Quyết định 1112_QĐ-BTC
98 6929/CT-TTHT
(27/03/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng
99 8082/CT-TTHT
(15/08/2019)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại
100 9144/CT-TTHT
(08/08/2019)
Xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê
101 7787/CT-TTHT
(02/05/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
102 106/2019/TT-BQP
(27/03/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
103 2894/QĐ-BNN-CBTTNS
(19/02/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
104 57619/CT-TTHT
(15/08/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
105 2471/CT-TTHT
(07/05/2019)
Thuế Thu nhập cá nhân
106 13402/CT-TTHT
(12/08/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
107 60503/CT-TTHT
(03/05/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
108 6524/CT-TTHT
(14/03/2019)
Phân loại khu vực kinh tế theo mã chương của đơn vị nộp
109 38265/CT-TTHT
(06/05/2019)
Thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường
110 7653/CT-TTHT
(25/03/2019)
Thuế nhà thầu
111 428/QĐ-QLD
(11/03/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
112 4404/CT-TTHT
(15/08/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
113 436/TTg-CN
(01/02/2019)
Thuế thu nhập cá nhân
114 79107/CT-TTHT
(12/08/2019)
Thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản công tác phí
115 25771/CT-TTHT
(05/07/2019)
Khai thuế giá trị gia tăng
116 24623/
(03/05/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ điện lực cung cấp cho khu chế xuất
117 18204/CT-TTHT
(09/08/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang
118 5298/CT-TTHT
(15/08/2019)
Thuế nhà thầu đối với hợp đồng gia công phần mềm
119 905/UBDT-CSDT
(19/02/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
120 35108/CT-TTHT
(15/08/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
121 24012/CT-TTHT
(12/08/2019)
Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động
122 13431/QLD-MP
(13/05/2019)
Hướng dẫn khai, nộp thuế đối với đơn vị kinh tế trực thuộc
123 655/QĐ-BXD
(11/03/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
124 73373/CT-
(29/07/2019)
Sử dụng nhiều loại hóa đơn
125 5421/CT-TTHT
(29/07/2019)
Lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ
126 4203/BYT-TCCB
(11/03/2019)
Thuế Giá trị gia tăng
127 66960/CT-TTHT
(19/07/2019)
Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu
128 10399/CT-TTHT
(29/07/2019)
Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân
129 25744/CT-TTHT
(29/07/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
130 56877/CT-TTHT
(29/07/2019)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
131 7693/CT-TTHT
(25/07/2019)
Trả lời chính sách thuế liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí