Công văn 844/TCT-KK ngày 14/03/2019

Phân loại khu vực kinh tế theo mã chương của đơn vị nộp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1018/STC-QLNS ngày 25/9/2018 của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn phân loại khu vực kinh tế theo mã số chương của đơn vị nộp. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định trên, việc hướng dẫn các mã chương tổng hợp vào các khu vực kinh tế theo công văn số 1483/TCT-KK ngày 20/04/2018 của Tổng cục Thuế không trái với quy định tại Biểu mẫu số 13-Nghị định số 31/2017/NĐ-CP do: Chỉ tiêu “Thu từ khu vực DN do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo” theo hướng dẫn tại văn bản số 1483/TCT-KK của Tổng cục Thuế tổng hợp nguồn thu của tất cả các doanh nghiệp có vốn góp nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối (giữ vai trò chủ đạo). Theo đó, ngoài số doanh nghiệp nhà nước (do nhà nước nắm giữ 100% vốn chủ sở hữu) thì còn có các doanh nghiệp có vốn góp nhà nước chiếm từ 51% trở lên. Các mã chương tổng hợp vào các khu vực kinh tế theo công văn số 1483/TCT-KK ngày 20/04/2018 phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh