Công văn 8328/BTC-CST ngày 19/07/2019

Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu

Bộ tài chính nhận được công văn số 05/HK/2019 ngày 10/5/2019 của Công ty TNHH Hungking Việt Nam và công văn số 010/VW/2019 ngày 10/5/2019 của Công ty TNHH Đầu tư Vawas Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
1. Về thuế GTGT:
Tại khoản 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 quy định đối tượng không chịu thuế như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ pháp luật thuế GTGT, pháp luật thuế xuất khẩu nêu trên và ý kiến của các Bộ quản lý chuyên ngành (công văn số 3242/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng, công văn số 44/BCT-XNK ngày 04/01/2019 của Bộ Công thương, công văn số 298/BKHCN-CNN ngày 31/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ), Bộ Tài chính đã có công văn số 1426/BTC-CST ngày 29/01/2019 trả lời Công ty Xi măng Chinfon, Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long và Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long (gửi kèm). Do vậy, đề nghị Công ty TNHH Hungking Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư Vawas Việt Nam liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo công văn số 1426/BTC-CST nêu trên.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh