Công văn 7600/CT-TTHT ngày 10/08/2017

Thuế giá trị gia tăng

Trả lời văn bản số 2017-03WKU ngày 27/04/2017 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Trường hợp Công ty theo trình bày nhập khẩu hàng hóa từ Công ty mẹ ở Hàn Quốc, sau đó xuất khẩu hoặc bán cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất thì thuộc trường hợp không được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh