Công văn 7600/CT-TTHT ngày 10/08/2017

Thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: