Công văn 64602/CT-TTHT ngày 15/08/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: