Công văn 64602/CT-TTHT ngày 15/08/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Trả lời công văn số 237/TCT-TCKT ngày 06/3/2019 và công văn bổ sung hồ sơ ngày 28/5/2019 của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:
“...1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyển phát thải và các khoản thu tài chính khác.
Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền... ”
Căn cứ vào các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời về nguyên tắc như sau:
Trường hợp Công ty ký hợp đồng thầu phụ với Nhà thầu Doosan, trong hợp đồng thỏa thuận thuế nhập khẩu (NK), thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) và thuế GTGT tính trên phần thuế NK, thuế BVMT khi nhập khẩu máy móc, thiết bị và vật tư mà trong nước đã sản xuất được và đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án thuộc trách nhiệm của nhà thầu Doosan thì khi nhận tiền từ Nhà thầu Doosan, Lilama lập phiếu thu giao cho nhà thầu Doosan. Trên cơ sở đó, Lilama xác định nghĩa vụ thuế TNDN phát sinh (nếu có) và không phải kê khai nộp thuế GTGT.
Nhà thầu Doosan căn cứ phiếu thu của Lilama để hạch toán chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh