Công văn 63745/CT-TTHT ngày 12/08/2019

Chính sách thuế thu nhập cá nhân

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 0549/CMV-KTTKTC đề ngày 01/04/2019 và công văn bổ sung hồ sơ số 0874/ CMV-KTTKTC đề ngày 27/05/2019 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP (sau đây gọi là Tổng công ty mỏ Việt Bắc) hỏi về chính sách thuế TNCN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:
+ Tại điểm c, d, Khoản 2, Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công như sau:
“…c) Tiền thù lao nhận được dưới cá c hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bá n hà ng hó a, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia cá c đề tà i nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.
d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác....”
+ Tại Điều 25 quy định về khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Trường hợ p, Tổng công ty mỏ Việt Bắc ký hợp đồng hợ p tác với Công ty CP XNK than - Vinacomin cùng góp vốn kinh doanh cho thuê văn phòng tại tòa nhà 33 Tràng Thi. Tổng công ty mỏ Việt Bắc điều động 03 lao động sang làm việc ở Ban quản lý tòa nhà 33 Tràng Thi. Theo hợ p đồng hợ p tác thì Công ty CP XNK than - Vinacomin chuyển tiền lương, tiền công của 03 người lao động này cho Tổng công ty mỏ Việt Bắc để chi trả cùng với các khoản tiền lương theo quy chế lương của Tổng công ty mỏ Việt Bắc thì Công ty CP XNK than - Vinacomin không phải thực hiện khấu trừ 10% thuế TNCN đối với khoản thu nhập nêu trên (do Công ty CP XNK than - Vinacomin không thực hiện thanh toán trực tiếp cho người lao động).
Tổng công ty mỏ Việt Bắc khi chi trả thu nhập cho 03 người lao động nêu trên (bao gồm tiền lương, tiền công theo quy chế lương của Tổng công ty mỏ Việt Bắc và thu nhập từ Công ty CP XNK than - Vinacomin chi trả) có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần sau khi đã thực hiện giảm trừ các khoản giảm trừ cho người nộp thuế theo quy định.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh