Công văn 63688/CT-TTHT ngày 12/08/2019

Vướng mắc trong việc áp dụng Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20_2017_NĐ-CP

Trả lời công văn số 199/CV-GR ngày 22/07/2019 của Công ty cổ phần 389 Group, gửi kèm theo Phiếu chuyển số 569/PC-TCT ngày 23/07/2019 của Tổng cục Thuế, hỏi về chính sách thuế liên quan đến việc thực hiện Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ của đơn vị, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết như sau:
+ Tại Khoản 3 Điều 4 giải thích về “giao dịch liên kết” như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần 389 Group có phát sinh giao dịch liên kết theo hướng dẫn tại Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì Công ty cổ phần 389 Group xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Trong đó chi phí lãi vay xác định theo nguyên tắc nêu trên là tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của Công ty (không phân biệt chi phí lãi vay phát sinh từ các bên liên kết hay từ các bên độc lập).
Hiện nay, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang trong quá trình tiếp nhận, tổng hợp vướng mắc, kiến nghị phát sinh trong việc thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP nói chung và quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP nói riêng để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Trường hợp có hướng dẫn khác với nội dung hướng dẫn trên, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ hướng dẫn Công ty cổ phần 389 Group thực hiện.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh