Công văn 63605/CT-TTHT ngày 12/08/2019

Chính sách thuế đối với thu nhập dịch vụ phát sinh ngoài Việt Nam

Trả lời công văn số 1504/2019/Punch-CV ngày 07/5/2019 và công văn bổ sung số 2005/2019/PUNCH-CV ngày 03/6/2019 của Công ty TNHH Punch Entertainment VN - MST: 0101714226 (Sau đây gọi là Công ty Punch) hỏi chính sách thuế đối với thu nhập dịch vụ phát sinh ngoài Việt Nam, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.
+ Tại Khoản 3 Điều 2 quy định: Đối tượng không áp dụng:
“3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam”
+ Tại Khoản 4 Điều 2 quy định Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:
"... Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);
Ví dụ 6:
Doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với tổ chức ở Singapore để thực hiện dịch vụ quảng cáo sản phẩm tại thị trường Singapore thì dịch vụ quảng cáo này của tổ chức Singapore không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư. Trường hợp tổ chức ở Singapore thực hiện quảng cáo sản phẩm để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam trên internet thì thu nhập từ dịch vụ quảng cáo này thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư.
- Xúc tiến đầu tư và thương mại;
- Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài...”;
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Punch không có văn phòng đại diện tại Nhật, Công ty có ngành nghề sản xuất phần mềm trò chơi (game) cho điện thoại di động, Công ty ký hợp đồng hợp tác với Công ty Dena (trụ sở tại Nhật) để vận hành game X (thuộc bản
quyền Công ty Dena) tại thị trường Nhật. Đồng thời Công ty Punch cũng ký hợp đồng ủy thác với Công ty Y (trụ sở tại Nhật) thay mặt Công ty Punch thực hiện h
ợp đồng với các Công ty khác tại Nhật để vận hành game, thì thu nhập từ hoạt động dịch vụ vận hành game của tổ chức nước ngoài phát sinh cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam (cung cấp tại thị trường Nhật) không thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh