Công văn 63601/CT-TTHT ngày 12/08/2019

Điều chỉnh hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế

Tải về tại đây: