Công văn 63601/CT-TTHT ngày 12/08/2019

Điều chỉnh hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 07/2019 ngày 12/7/2019 và công văn số 06/2019 ngày 25/6/2019 của Công ty TNHH Vanguard Logistics Services Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc điều chỉnh hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế (HĐXT), Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Khoản 3, Khoản 4 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:
“3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.”
4. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.”
- Căn cứ Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty đã lập HĐXT số 0002738 (mẫu số: 01GTKT0/001, ký hiệu: VH/19E, số xác thực: 012138000966446) và đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Công ty và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện có viết sai tiêu thức “Đơn vị tính” là “Tấn” thành “Khối” nhưng hệ thống HĐXT thí điểm hiện nay chưa hỗ trợ điều chỉnh tiêu thức “Đơn vị tính” thì Công ty lập văn bản thỏa thuận với bên mua ghi rõ sai sót để thực hiện xóa bỏ HĐXT số 0002738 nêu trên, đồng thời lập hóa
đơn xác thực mới thay thế. Công ty chịu trách nhiệm về việc lập hóa đơn xác thực mới thay thế theo quy định của pháp luật.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh