Công văn 63600/CT-TTHT ngày 12/08/2019

Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 01/CV ngày 30/7/2019 của Công đoàn Công ty TNHH ZTE HK Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế TNCN đối với các thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012:
+ Tại Điều 36 quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trong đó có trường hợp hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động:
“3. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.”
+ Tại Điều 48 quy định về trợ cấp thôi việc như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Trường hợp Công ty và người lao động (ký hợp đồng lao động với Công ty từ 03 tháng trở lên) thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 07/7/2019, ngày 26/7/2019 Công ty thanh toán cho người lao động các khoản tiền lương tiền công, tiền phép, trợ cấp thôi việc, hỗ trợ khác thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN như sau:
+ Đối với khoản tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công cho thời gian trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (5 ngày làm việc của tháng 7/2019), Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiền từng phần.
+ Đối với khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động nghỉ việc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của người lao động.
+ Đối với các khoản chi hỗ trợ chấm dứt hợp đồng lao động, hỗ trợ thâm niên theo chính sách của Công ty, nếu các khoản chi hỗ trợ này nằm ngoài quy định của Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội sau khi chấm dứt hợp đồng tại Công ty, thì mỗi khoản chi từ hai triệu (2.000.000) đồng trở lên, Công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng thu nhập chi trả.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh