Công văn 63594/CT-TTHT ngày 12/08/2019

Thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản công tác phí

Tải về tại đây: