Công văn 63387/CT-TTHT ngày 09/08/2019

Hướng dẫn nộp thuế tài nguyên

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 165/VETVACO ngày 05/07/2019 của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Vetvaco (sau đây gọi là công ty) về việc hướng dẫn nộp thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới mặt đất. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên quy định:
+ Tại Điều 2 quy định đối tượng chịu thuế:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nội dung vướng mắc của đơn vị về nguyên tắc như sau:
Trường hợp Công ty đã được UBND TP Hà Nội cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của khu tập thể và hoạt động sản xuất của Công ty thì Công ty phải kê khai nộp thuế tài nguyên theo hướng dẫn tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính.
Về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế, Công ty thực hiện theo Khoản 6 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh