Công văn 63381/CT-TTHT ngày 09/08/2019

Hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 350/KHLĐ-VP ngày 16/07/2019 của Viện Khoa học Lao động và Xã hội (sau đây gọi là “Viện”) hỏi về hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
+ Tại Điều 1 quy định về người nộp thuế:
“Người nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Trường hợp Viện Khoa học Lao động và Xã hội khoán chi tiền đi lại cho cán bộ không hưởng lương của Viện, không phải là người lao động ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên thì:
+ Tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động đối với khoản tiền công tác phí, ăn ở, đi lại. Khi trả thu nhập tổ chức chi trả thu nhập phải thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% đối với các khoản chi từ hai triệu (2.000.000) đồng/ lần trở lên;
+ Nếu cá nhân không cư trú thì khấu trừ 20% theo quy định tại Khoản 1, Điều 18, Thông tư số 111/2013/TT-BTC.
Trường hợp cá nhân là chuyên gia nước ngoài theo quy định tại Khoản 5, Điều 3, Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA (ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg) thì được miễn thuế TNCN đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện chương trình, dự án ODA. Hồ sơ xác nhận chuyên gia, thủ tục xác nhận chuyên gia và thủ tục hồ sơ miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 3 và Điều 4, Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-KHĐT-BTC nêu trên.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh