Công văn 63378/CT-TTHT ngày 09/08/2019

Sử dụng hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: