Công văn 62719/CT-TTHT ngày 07/08/2019

Chính sách thuế nhà thầu

Ngày 15/7/2019, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số JFE-Acc-009-2019 đề ngày 25/6/2019 của Công ty JFE Engineering Corporation về việc đính chính thông tin đã gửi tới Cục Thuế TP Hà Nội. Về nội dung này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Công văn số 45549/CT-TTHT ngày 16/6/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu theo nội dung hỏi và các thông tin được cung cấp tại các công văn số JFE-ACC08/2017 ngày 16/3/2017 và công văn bổ sung thông tin, tài liệu số JFE-ACC-0008-2018 ngày 06/9/2018 của Công ty JFE Engineering Corporation.
Trường hợp hiện nay, Công ty JFE Engineering Corporation xác định TSK (Nhà thầu nước ngoài) đáp ứng điều kiện kê khai, nộp thuế tại Việt Nam theo phương pháp hỗn hợp (nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu) theo quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16 Mục 4 Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì đề nghị TSK căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh để xác định nghĩa vụ, kê khai và nộp thuế nhà thầu theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cụ thể, đề nghị Công ty hướng dẫn TSK liên hệ với đơn vị quản lý để được hỗ trợ.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh