Công văn 60502/CT-TTHT ngày 31/07/2019

Tài khoản nhận thanh toán của nhà thầu nước ngoài

Tải về tại đây: