Công văn 60502/CT-TTHT ngày 31/07/2019

Tài khoản nhận thanh toán của nhà thầu nước ngoài

Trả lời công văn số 02/CVT-2019 đề ngày 21/6/2019 của Công ty Aone Deutchsland AG -TC GT HP1P - NMN DA ĐTXD Nhà máy nước mặt Sông Đuống tại H. Gia Lâm TPHN (sau đây gọi tắt là “Công ty Aone”) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Khoản 2 Điều 45 Luật doanh nghiệp số 68/2014 ngày 26/11/2014 quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:
“2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.”

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Trường hợp Công ty CP Nước mặt Sông Đuống kí hợp đồng với Công ty Aone (là nhà thầu nước ngoài nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam theo phương pháp hỗn hợp) thực hiện gói thầu thi công Nhà máy nước mặt Sông Đuống giai đoạn 1B. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu các bên có thỏa thuận về việc Công ty CP Nước mặt Sông Đuống thanh toán vào tài khoản của Công ty Aone tại Đức hoặc tài khoản của Văn phòng Công ty Aone mở tại Việt Nam theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành thì trường hợp này, đơn vị đáp ứng điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính.
Đối với phần chi phí thanh toán cho Công ty Aone theo hợp đồng đã ký, Công ty CP Nước mặt Sông Đuống được hạch toán chi phí được trừ, kê khai khấu trừ và hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính, Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính và Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh