Công văn 60482/CT-KT1 ngày 06/09/2017

Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Tải về tại đây: