Công văn 60482/CT-KT1 ngày 06/09/2017

Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 201706-01/CV-CR ngày 27/06/2017 (Ngày nhận của cơ quan thuế) của Công ty TNHH Coremsys E&C Vina về chính sách hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Về việc này Cục thuế có ý kiến như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ theo quy định nêu trên trường hợp tại kỳ đề nghị hoàn thuế đơn vị có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh