Công văn 60008/CT-TTHT ngày 31/07/2019

Miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: