Công văn 60008/CT-TTHT ngày 31/07/2019

Miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

Trả lời công văn số 01/VSHN-TCKT của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng Hải Hà Nội (Vosa Hà Nội) (sau đây gọi là Chi nhánh Công ty) về việc đề nghị miễn chữ ký số của người mua trên hóa đơn điện tử. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ theo quy định và hướng dẫn nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:
Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa Chi nhánh Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng Hải Hà Nội (Vosa Hà Nội) với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,... thì Chi nhánh Công ty lập hóa đơn theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký
điện tử của người mua (trừ trường hợp người mua là đơn vị kế toán thỏa thuận về việc người mua ký trên hóa đơn).

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh