Công văn 59212/CT-TTHT ngày 29/07/2019

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Trả lời công văn số 201905-02/YVC-CV đề ngày 30/5/2019 và công văn số 201906-01/YVC-CV đề ngày 22/6/2019 của Công ty TNHH Yahata Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:
+ Tại Khoản 3 Điều 16 quy định về miễn thuế, giảm thuế:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Yahata Việt Nam được Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 20/11/2012 để thực hiện dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Thăng Long, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được miễn thuế 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo (không được hưởng ưu đãi về thuế suất) cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015 theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.
Trường hợp trong quá trình hoạt động, Công ty có phát sinh hoạt động thương mại nhưng không gắn với dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Thăng Long, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội thì thu nhập từ hoạt động thương mại này không được ưu đãi thuế TNDN.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh