Công văn 59211/CT-TTHT ngày 29/07/2019

Lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ

Tải về tại đây: