Công văn 59211/CT-TTHT ngày 29/07/2019

Lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ

Trả lời công văn số 05/07/FUJI đề ngày 05/07/2019 của Công ty TNHH Bán lẻ Fujimart Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế đối với hóa đơn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Điều 16 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:
“Điều 16. Bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định trên và công văn của Công ty, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn như sau:
1. Về việc lập hóa đơn GTGT đối với trường hợp bán hàng hóa có giá trị bán hàng từng lần từ 200.000 đồng trở lên:
Về nguyên tắc, trường hợp Công ty bán hàng hóa cho người tiêu dùng có giá trị bán hàng từng lần từ 200.000 đồng trở lên thì Công ty thực hiện lập hóa đơn theo định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC, tiết b khoản 7 Điều 3 Thông 26/2015/TT-BTC nêu trên.
2. Đối với đề nghị của Công ty về việc cuối ngày xuất chung một hóa đơn; cho các trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn, xuất hóa đơn cho giao dịch khách hàng trả lại của Công ty, Cục Thuế TP Hà Nội đang có công văn xin ý kiến Tổng cục Thuế. Khi có văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ hướng dẫn Công ty thực hiện.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh