Công văn 59209/CT-TTHT ngày 29/07/2019

Chính sách thuế thu nhập cá nhân

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 73/CV-CĐVT ngày 28/6/2019 của Công ty cổ phần cơ điện Vật tư hỏi về chính sách thuế TNCN. Về vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Nội dung vướng mắc tương tự nêu tại công văn hỏi, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2355/TCT-DNNCN ngày 16/6/2019 trả lời cho Công ty TNHH Manabox Việt Nam.
Đề nghị Công ty cổ phần cơ điện Vật tư nghiên cứu công văn số 2355/TCT-DNNCN ngày 10/6/2019 của Tổng cục Thuế và tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Trường hợp trong quá trình thực hiện còn vướng mắc, đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ cụ thể và liên hệ với Phòng Thanh tra-kiểm tra số 3 để được hướng dẫn chi tiết.
(Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm bản phôtô công văn số 2355/TCT-DNNCN ngày 10/6/2019 của Tổng cục Thuế)

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh