Công văn 59208/CT-TTHT ngày 29/07/2019

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 072019/Sean ngày 01/07/2019 của Ông Sean Keenan Conroy (sau đây gọi là “Ông”) hỏi về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính như sau:
+ Tại Khoản 1, Điều 1 quy định về việc xác định cá nhân cư trú:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Trường hợp Ông Sean Keenan Conroy có quốc tịch Mỹ đã tới Việt Nam từ ngày 26/05/2018 và thực tế có mặt tại Việt Nam trên 183 ngày trong năm 2018 thì Ông là cá nhân cư trú tại Việt Nam.
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Thông tư số 111/2013/TT-BTC, trường hợp Ông là cá nhân cư trú và nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công tại Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax thì kỳ tính thuế của ông được tính theo năm dương lịch.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh