Công văn 59205/CT-TTHT ngày 29/07/2019

Sử dụng nhiều loại hóa đơn

Trả lời công văn số 02-2019/LK19 đề ngày 12/07/2018 của Công ty TNHH luyện kim 19 Trung Quốc - Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về sử dụng nhiều loại hóa đơn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
“2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
“Điều 5. Nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn
...5. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử…”

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn như sau:
Theo hiệu lực thi hành của Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì từ 01/11/2018 đến 31/10/2020, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và Thông tư 32/2011/TT-BTC vẫn còn hiệu lực thi hành. Do đó, từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, việc sử dụng và quản lý hóa đơn điện tử được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và Thông tư 32/2011/TT-BTC. Từ ngày 01/11/2020, việc sử dụng và quản lý hóa đơn điện tử được thực hiện thống nhất theo hướng dẫn tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Do đó, trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Công ty có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử) theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 04/2014/NĐ-CP.
Trường hợp trong thời gian nêu trên, Công ty sử dụng hết hóa đơn đặt in đã thông báo phát hành và vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp hóa đơn đặt in phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp thì Công ty tiếp tục sử dụng các hóa đơn đặt in theo quy định tại các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh