Công văn 58794/CT-TTHT ngày 26/07/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là khoáng sản

Tải về tại đây: