Công văn 58611/CT-TTHT ngày 25/07/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê nhà là chung cư thuộc sở hữu của Công ty

Trả lời công văn số 01/CV-TAC ngày 11/06/2019 của Công TNHH đầu tư TAC hỏi về lập hóa đơn cho thuê nhà chung cư thuộc sở hữu của Công ty, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH đầu tư TAC phát sinh hoạt động cho thuê bất động sản phù hợp với các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản thì Công ty có trách nhiệm lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN theo quy định. Giá tính thuế GTGT trên hóa đơn đối với hoạt động cho thuê tài sản được xác định theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.
Việc xác định Công ty có được phép cho thuê bất động sản là nhà chung cư thuộc sở hữu của Công ty trong trường hợp Công ty không đăng ký hoạt động kinh doanh bất động sản không thuộc thẩm quyền, chức năng hướng dẫn của cơ quan thuế, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan có thẩm quyền liên quan để được hướng dẫn cụ thể.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh