Công văn 58607/CT-TTHT ngày 25/07/2019

Thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng dịch vụ gia công

Tải về tại đây: