Công văn 58606/CT-TTHT ngày 25/07/2019

Trả lời chính sách thuế liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 03-19/CV-19 ngày 16/7/2019 của Công ty TNHH Thương mại KOK Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định về quyền của doanh nghiệp như sau:
+ Tại Điều 7 quy định về quyền của doanh nghiệp như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Về nguyên tắc, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định các doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
Trường hợp Công ty phát sinh hoạt động cho thuê máy móc cà phê (máy pha cà phê) phù hợp với quy định của pháp luật thì Công ty phải lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC nêu trên.
Trường hợp có sự không thống nhất về ngành, nghề đầu tư kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và. Giấy phép đăng ký kinh doanh, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương để được hướng dẫn.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh